ДУНАЙСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ОФІС ВОДНИХ РЕСУРСІВ

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Главная Інша діяльність Робота зі ЗМІ Колегія Дунайського РОВР
Колегія Дунайського РОВР Друк

ПОЛОЖЕННЯ

про колегію Дунайського регіонального офісу водних ресурсів

Загальні положення

1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльність колегії Дунайського регіонального офісу водних ресурсів (далі – Дунайське РОВР).

2. Колегія Дунайського РОВР є постійно діючим консультативно-дорадчим органом і утворюється для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів діяльності водогосподарської галузі на території басейну української частини р. Дунай в межах Одеської області.

3. У своїй роботі колегія Дунайського РОВР керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами інших центральних органів виконавчої влади, а також наказами і дорученнями Голови Держводагенства, розпорядженнями Одеської облдержадміністрації, Положенням про Дунайський РОВР та Положенням про колегію Дунайського РОВР.

 

Функції колегії

4. Колегія Дунайського РОВР:

1) обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності галузі на території басейну української частини р. Дунай в межах Одеської області;

2) розглядає пропозиції щодо:

- формування та реалізації державної політики у галузі водного господарства на території басейну української частини р. Дунай в межах Одеської області;

- забезпечення співпраці з місцевими органами влади під час виконання покладених на Дунайський РОВР завдань;

3) обговорює програми розвитку водогосподарської галузі басейну української частини р. Дунай в межах Одеської області, інші державні та регіональні програми і визначає шляхи їх реалізації;

4) розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків у роботі Дунайського РОВР;

5) розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності Дунайського РОВР;

6) розглядає результати роботи районних дільниць, що підпорядковані Дунайському РОВР, у межах власної компетенції та розробляє пропозиції щодо вдосконалення їх діяльності;

7) аналізує стан роботи з питань забезпечення прав і свобод людини і громадянина в управлінні та районних дільниць;

8) аналізує стан дотримання законодавства з питань організаційної роботи та виконавської дисципліни;

9) розглядає кадрові питання (призначення, звільнення) та питання про нагородження працівників Дунайського РОВР;

10) розглядає інші питання, пов’язані з реалізацією завдань, покладених на Дунайське РОВР.

 

Склад колегії

5. До складу колегії Дунайського РОВР входять:

Голова колегії – начальник Дунайського РОВР

Члени колегії:   заступник начальника

головний інженер

начальник ВВР

начальник Ренійської дільниці

начальник Ізмаїльської дільниці

начальник Кілійської дільниці

начальник Вилківської дільниці

директор ДП «Одеська ОДБВО»

начальник Басейнового управління річок Причорномор’я та

нижнього Дунаю

директор «Укрпівдендіпроводгосп»

Секретар колегії – інженер гідротехнік відділу водних об’єктів.

6. Кількісний та персональний склад колегії Дунайського РОВР визначається керівником офісу.

 

Організація роботи колегії

7. Організаційною формою роботи колегії є засідання.

Засідання колегії проводяться один раз на квартал.

Голова колегії може визначити іншу періодичність проведення засідань колегії.

У разі потреби можуть проводитися розширені та виїзні засідання колегії, а також спільні засідання з колегіями місцевих органів влади (за згодою).

8. Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого її головою плану засідань на півріччя, в якому зазначаються питання, необхідні до розгляду, строки подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії, орієнтовані дати проведення засідань колегії.

9. Затверджений план засідань колегії розсилається її членам не пізніше ніж за два тижні до початку півріччя.

10. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначаються її головою.

11. Додаткові питання до затвердженого плану засідань колегії можуть бути включені до порядку денного засідання за рішенням її голови не пізніше ніж за десять днів до чергового засідання.

12. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій здійснюється секретарем колегії, який не пізніше ніж за десять днів до засідання подає його голові колегії для погодження.

13. На розгляд колегії подаються:

1) проект порядку денного засідання колегії з визначенням доповідача з кожного питання;

2) довідкові матеріали з питань порядку денного засідання колегії з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій;

3) проект рішення колегії;

4) список членів колегії та запрошених осіб із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;

14. Членам колегії матеріали надаються не пізніше ніж за три дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання – не пізніше ніж за один день до засідання.

15. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання колегії, надають матеріали секретарю колегії не пізніше ніж за сім днів до чергового засідання.

Секретар колегії контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення.

16. Відповідальні за підготовку питання на засідання колегії, можуть залучати інші служби управління для розроблення необхідних матеріалів.

Порядок проведення засідання колегії

17. Засідання колегії веде її голова, а у разі його відсутності – виконувач обов’язків начальника Дунайського РОВР.

18. Засідання колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів колегії.

19. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто.

Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.

20. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються її членами шляхом голосування.

21. Члени колегії, які беруть участь у її засіданні, реєструються.

Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії.

22. Члени колегії і особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь у їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

23. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

24. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії.

За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.

Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні і враховується під час голосування.

25. У разі проведення спільних засідань колегії Дунайського РОВР з колегіями місцевих органів влади приймаються спільні рішення.

26. Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання представників засобів масової інформації та проведення відео-, фотозйомки, звукозапису тощо.

27. Після засідання колегії відповідальний за сектор інформаційного забезпечення та взаємодії зі ЗМІ доопрацьовує протягом тижня проект рішення колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує та подає на розгляд голови колегії.

28. Рішення колегії оформляються протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем колегії.

Рішення спільних засідань колегії оформляються протоколами, які підписуються головами відповідних колегій та секретарем колегії, який веде протокол.

29. Рішення колегії доводяться до її членів в частині,що їх стосується.

30. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку у секретаря колегії.

31. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснюється Дунайським РОВР.

 

Контроль за виконанням рішень колегії

34. Контроль за виконанням рішень колегії здійснює її голова.

35. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

 

 

 

 

 

protkol

parking

 

Joomla inotur

Finland inotur picma
picma